REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepcavailles.pl

z dnia 1.05.2018

Strona prowadzona jest przez spółkę Laboratoires Expanscience Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-871), przy ulicy Żelaznej 67 lokal 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000317804, REGON: 141657759, NIP: 5272590053, o kapitale zakładowym: 2 000 000,00 złotych, („Expanscience”) dla marki Rogé Cavaillès.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu sklepcavailles.pl („Sklep”) oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie („Regulamin”).

Polityka prywatności Expanscience („Polityka Prywatności”) dostępna jest TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 1. „Kupujący” oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Stronę Sklepu,

 2. „Użytkownik” oznacza osobę korzystającą ze Strony Sklepu,

 3. „Konsument” oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,

 4. Biuro Obsługi Klienta” oznacza centrum logistyczne XBS Logistics numer telefonu: 17 717 98 03; katarzyna.gams@xbslogistics.pl

Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów Expanscience w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

 1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest:
 1. zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników spersonalizowanych kont,
 2. dokonywanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu zakupów przy wykorzystaniu konta, bądź też bez rejestracji.
 1. Do korzystania ze Strony Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

 1. WARUNKI ZAKUPU

 1. Zakupów przez Stronę Sklepu mogą dokonywać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentacji.

 2. Kupujący może zamówić nie więcej niż 10 sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu. Kupujący może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

 1. PRODUKTY – CENA

 1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu:
 1. podane są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają kosztów wysyłki, które to koszty zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności za produkt i podawane są w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

 1. Expanscience zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. Z zastrzeżeniem wykorzystania przez Kupującego kodów rabatowych obniżających wartość całego zamówienia znajdującego się w koszyku, ceny podane na Stronie Sklepu uwzględniają promocje obowiązujące w momencie składania zamówienia.

 2. Expanscience zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na Stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem.

 2. Kupujący może dokonać zamówienia, zakładając konto na Stronie Sklepu bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

 3. Informujemy, że możliwe jest jedynie składanie zamówień za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia drogą e-mailową i telefoniczną nie będą realizowane.

 4. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt(y) z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.
 6. Kupujący po dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

 7. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamów i Zapłać” wybrane towary w koszyku nie są rezerwowane.
 8. Po zakończeniu wybierania produktów, Kupujący może je zamówić za pośrednictwem Strony Sklepu. W tym celu należy:

 1. podać login (adres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu,
  albo

 2. wypełnić przynajmniej obowiązkowe pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy), jeżeli Kupujący nie założył konta na Stronie Sklepu.

 1. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane Expanscience za pośrednictwem Strony Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

 1. DOSTAWA

  1. Produkty dostarczane są za pomocą usług kurierskich. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest poniżej.

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZTY DOSTAWY

Przesyłka kurierska

15 zł

 

  1. Dostawa dla zamówień, w których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi powyżej 99 zł brutto jest bezpłatna.

  2. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana do 5 dni roboczych.

  3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz SKONTAKTOWANIE SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA w celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe czynności ułatwią rozpatrywanie reklamacji, jednakże nie stanowią warunku jej rozpatrzenia.

 1. ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed zatwierdzeniem przez Kupującego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.

 2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” oznacza skierowanie do Expanscience oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

 3. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego stanowi do momentu wysłania przez Expanscience potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez Expanscience potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Expanscience o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Expanscience.

 5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia i potwierdzenia przez Expanscience przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z punktem 4 powyżej. Po potwierdzeniu wszelkie zmiany muszą być procesowane za pośrednictwem działu obsługi klienta (kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie lub telefonicznie).

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do wyboru sposobu płatności za zamówienie.

 2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.

 3. W przypadku formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Expanscience jest zobowiązany dostarczyć zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

 2. W przypadku braku doręczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 Kupujący może od umowy odstąpić albo wyznaczyć Expanscience dodatkowy termin do doręczenia zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

 3. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie są kompletne przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, Expanscience skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez Expanscience wezwania do ich uzupełnienia, Expanscience zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

 4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w paragrafie 9, Expanscience odpowiada wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Expanscience zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

 5. Expanscience wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF i przesyła fakturę elektroniczną Kupującemu na adres e-mail podany na potrzeby zamówienia w trakcie jego realizacji. Akceptując niniejszy regulamin Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

 1. REKLAMACJA

 1. Expanscience nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującego niebędącego Konsumentem. Poniższe zasady odpowiedzialności Expanscience z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.

 2. Expanscience zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 4. Konsument w związku z ujawnioną wadą produktu, może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – jeżeli wada jest istotna.

 1. Wybór żądania należy do Konsumenta.
 2. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania wymiany produktu na wolny od wad, Expanscience dokona wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Expanscience ma prawo odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli jego wybór jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń.

 3. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania odstąpienia od umowy, jeżeli produkt nie był wcześniej wymieniany przez Expanscience (lub Expanscience nie wywiązał się z obowiązku wymiany), Expanscience może zaproponować Konsumentowi zwrot środków na konto za pośrednictwem PayU.

 4. Expanscience nie ma prawa odmówić Konsumentowi odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu.

 5. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej lub w formie pisemnej listownie na adres:

XBS Logistics S.A.
Pass 20M | 05-870 Błonie

z dopiskiem „Reklamacja sklepcavailles.pl”. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (punkt 4 powyżej). Konsument może wykorzystać do tego celu formularz reklamacyjny Expanscience dołączany do każdego zamówienia.

 1. Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać Expanscience dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np.: fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji, dowód zapłaty.

 2. Konsument powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres:

XBS Logistics S.A.

Pass 20M | 05-870 Błonie

 1. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Konsumenta.

 2. Expanscience, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy, a Expanscience nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 3. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do wymiany, albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od Expanscience naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu, w tym kosztów dostarczenia wadliwego produktu.

 4. Expanscience odpowiada za sprzedany produkt, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się:

 1. w przypadku wady fizycznej: z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,

 2. w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osoba trzecią stało się prawomocne, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności Expanscience wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

 1. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 2. Expanscience nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest dystrybutorem oraz nie świadczy usług posprzedażnych. Produkty sprzedawane w Sklepie, których producentem nie jest Expanscience podlegają gwarancji producenta.

 3. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić Expanscience reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Expanscience. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres BIURA OBSŁUGI KLIENTA. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.

 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia dołączany przez Expanscience do każdego zamówienia. Dodatkowo formularz odstąpienia dostępny jest TUTAJ.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres wskazany poniżej:
  XBS Logistics S.A.
  Pass 20M | 05-870 Błonie
 4. Konsument jest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3 powyżej.

 5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia produktu, nadania).

 6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Konsumenta zostanie dokonany przez Expanscience niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumenta z dodatkową odpłatnością).

 8. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

 1. której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

 1. Informacje na temat sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący może również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta telefonicznie lub wysyłając zapytanie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.sklepcavailles.pl

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKIE.PHP
HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPRAWY_INDYWIDUALNE.PHP
HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE_ADRESY.PHP

 1. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

 2. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.

 1. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie jest Laboratoires Expanscience Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

 2. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail) są przetwarzanie wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym.

 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

 4. Podanie danych osobowych w ramach sprzedaży wysyłkowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówienia, w tym wystawienia faktury. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Expanscience lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co Expanscience, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną TUTAJ.

 5. Kupujący może otrzymywać od Expanscience drogą elektroniczną informacje handlowe o produktach i inicjatywach Expanscience, jeżeli Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymanie ww. informacji.

 6. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

 7. Użytkownikowi i Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa należy przesłać stosowne oświadczenie na adres BIURA OBSŁUGI KLIENTA lub na adres siedziby Sprzedawcy.

 8. Strona wykorzystuje Cookies. Cookies to pliki tekstowe zachowywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika/Kupującego. Więcej informacji na temat wykorzystania plików Cookies znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej TUTAJ.

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z Expanscience.

 2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy produktach stanowią średnią z ocen, w danym momencie, przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinie na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

 3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej Expanscience na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową);

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w innych sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupujący każdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.

 2. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. Expanscience przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu 6. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu. Ponadto, Użytkownik, który założył konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail podany przy zakładaniu konta w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie poinformuje Expanscience o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu.

 3. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.

 4. Expanscience zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Użytkownik może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.

 6. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym a Expanscience podlegają prawu polskiemu, w szczególności przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683).